4.03.2019

dayanışma

maurice duverger

durkheim, benzerliğe dayanan bir dayanışma üzerine kurulmuş gruplarla, işbölümüne dayanan bir dayanışma üzerine kurulmuş olanları birbirinden ayırır. birinci tip dayanışmaya mekanik dayanışma adını verir. öyleyse bazı gruplar, fizik benzerlik, dil benzerliği, yaş benzerliği, cins benzerliği vs. üzerine kurulmuştur. durkheim'a göre mekanik dayanışma ilkeldir, yüzeyseldir, içtepiseldir. buna karşılık iş bölümü, bir başka grupta, uğraşları birbirini tamamlayan üyelerin karşılıklı bağımlılığına dayanan ussal bir dayanışmayla sonuçlanır. durkheim birinci dayanışma biçiminden daha üstün saydığı bu dayanışma biçimine "organik dayanışma" der.